NieuwsKerkdiensten

We doen weer een stap terug, voorlopig de hele maand oktober maximaal 30 bezoekers per dienst. Vergeleken met de maand juni iets meer ruimte daar de medewerkers aan de dienst niet meetellen. In het laatste Kerknieuws stond al een overzicht van de diensten en de gelegenheid om u op te geven voor de diensten in oktober. Ik doe geen nieuwe oproep voor deze maand daar er al voldoende mensen zijn die zich hebben opgegeven. Ik ga er van uit dat we nu mensen teleur moeten stellen. Maar u krijgt tijdig bericht of u wel of niet kunt komen. Op 11 en 18 oktober kunnen de oppas en de KND gewoon doorgang vinden onder de nieuwe maatregelen. Komende week bekijken we hoe we hier invulling aan moeten geven voor de bevestigingsdienst op 25 oktober. In ieder geval is er nog plaats voor de avonddienst op zondag 11 oktober. U kunt zich hiervoor nog opgeven.

Binnen de kerkenraad hebben we ook gesproken over de avonddiensten. Na lange tijd konden we in september weer een dienst houden, maar het aantal bezoekers was erg laag. Dit kan ermee te maken hebben dat er eerst een speciale dienst gepland was en deze niet door kon gaan waardoor pas op het laatste moment bekend werd of er een voorganger zou zijn. De komende avonddiensten in 2020 zijn een jongerendienst in november en een avonddienst waarin onze eigen predikant voorgaat in december. Voor 2021 wordt bekeken of we in de avonddiensten zoveel mogelijk ds. Hoek voor kunnen laten gaan. Dit betekent dan wel dat we niet altijd op de 2e zondag van de maand een avonddienst hebben maar dat dit kan variëren.

Gezondheid Het spreekt voor zich dat we ons houden aan de voorschriften, dus geen hand geven, handen ontsmetten en 1,5 meter afstand houden. Maar er komt een nieuwe maatregel bij en wel de mondkapjes. Afgelopen zondag hebben de bezoekers al de gelegenheid gekregen deze te gebruiken, maar mede op advies van het RIVM en de PKN gaan we deze nu vanaf 11 oktober ook gebruiken. Dit geldt alleen voor verplaatsingen. Dus als u naar uw plaats gaat en aan het einde weer de kerkzaal verlaat. Zodra u zit mag u het mondkapje weer afdoen. Voorlopig staat er in de hal van de kerkzaal en in de hal bij ’t Forum een doos met mondkapjes. Aub: gebruik ze. Zingen Het zingen wordt nog steeds dringend afgeraden en nu de tweede golf is aangebroken wordt ook het zachtjes zingen ontraden. Het is makkelijk gezegd “zing met je hart” maar laten we ons hieraan houden. We proberen nog wel om de ouderlingenbank zodanig af te schermen zodat we gebruik kunnen maken van 1 of 2 voorzangers. Dit alles volgens de richtlijnen. Verwarming en ventilatie. Het is belangrijk dat we voldoende blijven ventileren in de kerk. We doen dit steeds tijdig en regelmatig. In deze maanden zal de kachel weer gaan branden, maar de kachel volop aan en gelijk ventileren gaat niet op. Voor de dienst wordt de zaal verwarmd waardoor de kou eruit is. Dit betekent dat het misschien fris is in de kerkzaal en het ook kan tochten. Dus een jas of sjaal meenemen kan hulp bieden. Dit heeft alles te maken met onze luchtverwarming in de kerkzaal. Het is geweldig om elkaar ook na de dienst te ontmoeten. In de tuin gaf dit weinig problemen, maar nu we in ’t Forum moeten blijven zien we dat het moeilijk is om de 1,5 meter afstand te bewaren. Onder de huidige maatregelen hebben we dan ook besloten om voorlopig geen koffie meer te drinken na de dienst. We doen er dus alles aan om onze samenkomsten door te laten gaan, waarbij we ons houden aan de opgelegde maatregelen. Zo doen we er ook alles aan om de verbondenheid in stand te houden met de mensen die thuis meeluisteren. Ook op afstand zijn we met elkaar verbonden. Dit alles voorlopig in de maand oktober. Of het daarna weer anders wordt dan wel langer gaat duren is afwachten. En misschien verandert er nog iets voor het einde van deze maand. In dat geval proberen we u zo veel mogelijk tijdig op de hoogte te brengen. Helpt dit alles? In sommige theaters mag men wel met meer mensen naar binnen. En zo zijn er meer vragen. Het heeft geen zin om je hiertegen te verzetten, in dat geval maken we het onszelf alleen maar moeilijker. Het samen tegen corona kan helpen. Ik heb onvoldoende zicht of alles juist is, maar vertrouw er maar op dat men de juiste keuzes maakt. Ik ben wel van mening dat wij als Kerk mogen laten zien dat we er ook samen voor gaan. Wij hebben dan de Troost dat we weten dat we er niet alleen voor staan. Kerstnachtdienst Het duurt nog even maar je moet wel vooruitkijken, zo ook naar de komende Kerstnachtdienst. Een dienst waarin we zoveel mogelijk bekende liederen willen zingen. Maar ja, zingen in de kerk zal dit jaar vermoedelijk niet plaatsvinden, in ieder geval geen samenzang. We bekijken de mogelijkheden om een dienst te houden in de open lucht. Maar ook daarbij zijn we afhankelijk van de maatregelen die dan gelden.

Adrie Bijl.


Hulp gevraagD :

In de huidige tijd kan een kerk niet zonder techniek: geluid, beeld, projecties tijdens kerkdiensten, het online volgen van kerkdiensten. Elke dienst kan thuis via livestream gevolgd worden. Juist in deze tijd is fijn dat we als kerk deze mogelijkheid bieden. Onlangs zijn voor de kerk twee camera’s en andere benodigde apparatuur aangeschaft voor de uitzendingen. De ervaringen hiermee zijn erg goed. Evert Cranendonk en Peter Meuzelaar doen al geruime tijd hun uiterste best om de uitzendingen via YouTube technisch mogelijk te maken. Inmiddels zijn er twee gemeenteleden ingewerkt om mee te werken aan de uitzendingen. Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij Evert Cranendonk of  Bert Kraaijenbrink.

We zoeken nog enkele gemeenteleden die het leuk vinden om mee te helpen met het streamen van de diensten. Wie biedt zijn/haar diensten aan?

Beamteam en streamteam

Binnen onze kerk hebben we op technisch gebied te maken met twee teams van gemeenteleden die zich met de techniek bezig houden:
– Het beamteam verzorgt de projecties op het scherm tijdens de kerkdiensten.
– Het streamteam verzorgt de uitzendingen via livestream,
opdat gemeenteleden ook thuis via beeld en/of geluid de diensten kunnen volgen.


Israëlkrant


Indien u nog interesse heeft voor de Israëlkrant die afgelopen zondag is uitgedeeld laat het dan even weten aan de scriba. Meer informatie over Stichting de Haven Enkele weken geleden is in onze kerk dhr. Hans Borghuis van Stichting de Haven voorgegaan. Veel gemeenteleden waren erg enthousiast over deze dienst, vast en zeker ook zij die via kerkomroep de dienst gevolgd hebben. Met de preek n.a.v. Markus 5 de verzen 28 en 29 sloeg onze voorganger de brug naar het werk van Stichting de Haven onder de prostitués van Den Haag e.o. Hans Borghuis stuurde ons in het verlengde van de kerkdienst een video door: klik hier .


UIT DE PASTORIE

Dragen: Op het mooie kaartje dat we rondom de startzondag allemaal hebben ontvangen – met die  voetstappen op het strand – hadden ook deze woorden uit Psalm 68 kunnen staan: Dag aandag draagt Hij ons! In de Nieuwe Vertaling staat het weer net even anders: Geprezen zij de HERE, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons. Ook mooi, want het is goed om onze God elke dag te prijzen. Maar ik ben toch wel erg gehecht aan dat ‘dag aan dag dragen’ , zoals we dat immers ook zingen in de berijmde Psalm. Het zijn woorden met een groot uitzicht: God is de redder, de Heel-maker van mens en wereld. Maar daarvóór komt eerst een innig vertrouwen: we worden gedragen. Het is goed om dat met elkaar te horen en te belijden, aan het begin van het kerkelijk seizoen: opstarten jeugdwerk, bevestiging nieuwe ambtsdragers enz. In coronatijd gaat dat allemaal tastend en zoekend, met beperkingen en hindernissen.

Maar laat dan vooral die woorden uit de Psalm maar staan: Hij draagt ons leven dag aan dag (de berijmde Psalm). We kunnen alleen maar goed en zinvol bezig zijn in de gemeente als we gedragen worden door de reddende trouw van God in Jezus Christus, onze Heer. Het woord dat de Psalm gebruikt voor dat dragen is geen passief woord: iemand die gebukt gaat onder een zware last. Nee, het is juist een heel actief woord: het verwijst naar iemand die een last in zijn handen neemt en die optilt. Zo draagt de HERE ons. Hij tilt ons op en draagt ons door de diepten heen. Daarom is het geloof een ‘opbeurende’ zaak. Maar wat de psalm ook benadrukt is de grote trouw van deze Drager! Hij houdt er namelijk niet mee op. Gods trouw is volcontinu. Dag aan dag gaat het door. Soms is de Bijbel weemoedig over de tijd: onze dagen gaan voorbij. Maar dit staat dan ook: elke dag is Hij er weer! Hij wordt er niet moe van ons ‘op te beuren Op deze manier is God ons heil. Dat wil zeggen: Hij wil ons dag aan dag te hulp komen. Als het ons zwaar valt om vol te houden, springt Hij reddend in. Hij kan en wil en zal in nood uitkomst geven (Oude Berijming)! Hij wil garant staan voor ons mens-zijn. Zijn dragen heet dan ook genade. En als God ons dan draagt, dan zullen wij toch ook anderen dragen die niets en niemand hebben!

Genade brengt liefde voort. Als wij dit alles met hart en ziel bedenken, dan komt het vervolg van Psalm 68 vanzelf: Geprezen zij de HERE! Dat is levenswijsheid. God prijzen om zijn goedheid en draagkracht, met de mond én met het hart én met ons bestaan. Zo willen we beginnen aan het nieuwe seizoen. 

Maar op zondag 25 oktober ben ik dan weer in Stellendam. In de morgendienst is er de bevestiging van nieuwe ambtsdragers. We zijn blij met een hele rij gemeenteleden die een ambt zullen aanvaarden: zr. Karin van de Kuil – van Meeteren en zr. Corinda Redert – Beukers als ouderlingen; zr. Evelien Meuzelaar – Visbeen als jeugdouderling; en br. en zr. Edwin en Hettie den Herder – Baan en br. en zr. Gertjan en Annemieke Moerkerk – Korteland als diakenen. Wat fijn dat zoveel gemeenteleden op deze manier zich gaan inzetten voor onze gemeente! En mooi is het ook dat br. Adrie Bijl nog een jaar verlengt als ouderling-scriba. Dankbaar zijn we ook voor de aftredende ambtsdragers: zr. Lia Brinkman – Kievit als ouderling en zr. Leni Blokland als diaken; en de brs. Mark Grinwis en Bert Groeneveld als Kerkrentmeesters. We danken de HERE voor hun inzet en voor hun gaven. 

Op diezelfde zondag zal er gezamenlijk met de Hervormde Gemeente om 16.00 uur een jeugddienst zijn, bedoeld als aftrap van de Youth Alpha. Waar het precies is, daar zijn we nu nog mee bezig, maar t.z.t. aan er ook nog uitnodigingen rond. In de weken daarna zullen ook de Alpha-ontmoetingen weer gaan beginnen voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. We willen graag met elkaar in gesprek raken over de betekenis van het Evangelie: ontmoetingen met Jezus. Wat betekent het geloof voor jou anno 2020? In deze jeugddienst gaan dan collega Hoolwerf en ikzelf voor: we zullen vast wat aanhaken bij de mondkapjesplicht.

Hartelijke groet,
Fam. Hoek


Brief van Albert en Esther Knoester.

Bijgaand schrijven ontvingen we van Albert en Esther Knoester. Afgelopen zondag hebben we al een deel voorgelezen, maar hier de hele brief.

Lieve Gemeente,
Op deze Israël-zondag willen we u vanuit Israël hartelijk groeten. Als Kerk zijn we onlosmakelijk met Israël verbonden.

1.In de eerste plaats zijn we met elkaar verbonden door hetzelfde Woord. Via Israël is het Oude en het Nieuwe Testament tot ons gekomen.

2. in de tweede plaats zijn we met Israël verbonden omdat we delen in dezelfde toekomstverwachting. Er is verwachting voor Israël! Een paar dagen geleden is hier het Loofhuttenfeest begonnen. Een Loofhuttenfeest, anders dan andere jaren. Door de corona maatregelen mocht eenieder zich maar 1 kilometer van huis begeven. Verkeer tussen de verschillende steden was niet toegestaan. Hoe anders zal het straks zijn. Volgens de profeet Zacharia zullen straks de volken optrekken naar Jeruzalem om daar samen met Israël het Loofhuttenfeest te vieren(Zach.14:16-19) Veel van de “oudvaders” hadden verwachting voor Israël als volk. En Robert Murray McCheyne (1813-1843) die nog niets zag van het herstel van Israël schreef:” Net zoals de dauw op de heuvels van Juda neerstrijkt en gras en bloemen tot leven wekt, zo zal het bekeerde Israël zijn als zij komen als de dauw op een dode, droge wereld”

3. in de derde plaats zijn we met hen verbonden omdat we mogen leven vanuit dezelfde verzoening. Wie wel eens in Israël is geweest tijdens deze periode weet, dat de Grote Verzoendag altijd een indrukwekkende dag is. Helaas zijn er in de loop der eeuwen rond dit feest heel wat tradities gebouwd. En bijna geen enkel Bijbels voorschrift betreffende Yom Kippoer werd de afgelopen tweeduizend jaar nog uitgevoerd: geen Tempel, geen offers die verzoening brengen over het volk, geen zondebok die de zonden wegdraagt naar de woestijn, en geen hogepriester die inging in het Heilige der heilige.(Lev.16) Hier op straat zie je orthodoxe Joden een kip of haan over het hoofd zwaaien en zeggen: “dit is mijn plaatsvervanger, dit is mijn verzoening – deze kip (voor een vrouw), of haan (voor een man), zal de dood ingaan en ik zal een lang en goed leven ingaan, in vrede…” Wij mogen weten, dat de Messias van Israël, de Here Jezus de Plaatsvervanger was en is. Het is een groot voorrecht om dit hier in Israël samen met de Messias belijdende Gemeenten te gedenken. Hij was het, die onze plaats innam! Hij stierf opdat wij eeuwig leven zouden kunnen beërven. Hij nam de vloek op zich, opdat wij zouden mogen delen in Gods zegeningen. Hij nam onze schuld op Zich, en Hij schonk ons Zijn gerechtigheid. We bidden dat het Joodse volk Hem, hun eigen Messias, zal mogen leren kennen. Tot slot: Ook vierden we het Joods Nieuwjaar. De Bijbelse naam voor dit feest is: ”de dag van de herinnering aan de sjofar” Het herinnert ons aan de laatste bazuin die straks klinken zal. Wat een dag zal dat zijn! ‘Wat een dag, Als ik Hem begroeten mag; En voorgoed naar Hem zal gaan, Oog in oog met Hem zal staan. En Hij leidt mij aan Zijn hand; Naar het lang beloofde land. Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.” We wensen u toe, in die verwachting bij elkaar te zijn op deze Israël Zondag.

Albert en Esther Knoester,(werkers in Israël)
Dimona
Israel


Bericht uit de diaconie :

 


Zondag 25 oktober (bevestiging ambtsdragers)

10.00 uur Ds. C.W. Hoek

kindernevendienst Akkeline

kinderoppasdienst Marjolein en Anke

organist Peter de Rijke