Diaconie

Visie en taken diaconie

De diaconie van onze gemeente heeft als taak om te zien naar mensen in nood, dichtbij en ver weg, om op te komen en zich in te zetten voor wie lijden door armoede, ziekte, onrecht en achterstelling. Hierbij staan dienen, barmhartigheid en gerechtigheid centraal. Zo willen wij de Heer dienen in de dienst aan onze naasten.

 

“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de minst belangrijken van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”

Matt. 25:40

 

Als diakenen proberen we bij te dragen aan de opbouw van de gemeente, door het omzien naar elkaar en het bevorderen van onderling dienstbetoon. We proberen de nood in de gemeente, onze omgeving, en in de wereld te signaleren vanuit onze zorg en liefde voor de naaste in de knel, ons te verplaatsen in de ander (de eenzame, de uitkeringsgerechtigde,  de zieke…)  en van daaruit te zorgen voor begrip, aandacht en hulp. Naast de hulp en aandacht die we als diakenen en gemeenteleden zelf kunnen bieden, willen we als diaconie mensen die meer hulp en aandacht nodig hebben doorverwijzen naar professionele organisaties of vrijwilligers. Indien nodig zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking met andere diaconieën van kerken in het dorp of in de omgeving.

 

We moeten oog hebben voor en hulp bieden aan diegenen, die geen helper hebben. Dit houdt ook in dat we zoeken naar oplossingen voor omstandigheden in de samenleving die knelsituaties veroorzaken. Dit kan tot gevolg hebben dat we samenwerken of in overleg gaan met andere kerken, organisaties of organen van de burgerlijke overheidom te zoeken naar oplossingen.

 

Elk gemeentelid is diaken. Zo zijn wij allemaal geroepen om op onze eigen manier en met de gaven die God gegeven heeft onze naaste te helpen. “Jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen dat jullie dat kunnen. Want Hij heeft aan ieder van jullie een bijzondere kracht gegeven, die je goed moet gebruiken.”  

 1Petrus 4:10

 

We roepen onze gemeenteleden op en sporen ze aan om met ‘diaconale ogen’ te kijken naar anderen en ieder zich op zijn eigen manier in te zetten voor ons diaconale werk. We proberen bij bepaalde projecten ook de kinderen te betrekken.

 

Ook weten we ons verbonden met het lot van heel de schepping. Daarom wordt de gemeente ook opgeroepen om verantwoord om te gaan met het milieu en de zorg voor het behoud van deze mooie schepping te bevorderen.

 

 Als diakenen zijn we ambtelijk tegenwoordig en dienstbaar tijdens de eredienst, dit doen we o.a. door voorbeden en  kyriëgebed,  en het inzamelen van de liefdegaven.

 

 Collecten – diaconale gelden

De diaconale collecten worden van te voren door de diaconie bepaald en bekend gemaakt in het Kerknieuws. Bij het bepalen van de diaconale bestemmingen wordt er geprobeerd een goede balans te vinden tussen collectedoelen regionaal, landelijk en voor het werelddiaconaat. Als diakenen hebben we de taak te zorgen voor alle financiële zaken van de gemeente van diaconale aard.
De diaconie steunt een viertal vaste doelen, te weten:

 

-Voedselbank Goeree-Overflakkee (2020 t/m 2023)

-De Bus van YouthforChrist Goeree-Overflakkee (2022 t/m 2025)

– Diaconaal Havenwerk (2023 t/m 2026)

– St. Kairos Dirksland (2023 t/m 2026)

 

Heilig Avondmaal

Een bijzondere taak voor de diakenen is ook weggelegd bij het Heilig Avondmaal. Tijdens het Heilig Avondmaal wordt de dienende en delende taak van de diaconie duidelijk zichtbaar. Als diakenen doen wij de voorbereidende werkzaamheden, de tafeldienst en samen met een ouderling, het uitnodigen van de  gemeente.  Daarnaast doen we ook mee met de thuisviering van het Heilig Avondmaal.

 

Kerktelefoon – Kerkomroep

Gemeenteleden die niet in staat zijn om zelf naar de kerk te komen kunnen gebruik maken van de kerktelefoon of de online diensten. De dienst kan live of later worden geluisterd via internet. Gemeenteleden kunnen, na inloggen, de diensten beluisteren via de site van de kerk: www.gereformeerdekerkstellendam.nl  of direct via www.kerkomroep.nl (geluid) of via kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid) Bij vragen kunt u contact opnemen met de diaconie.

 

Vervoer naar de kerk

Wanneer gemeenteleden slecht ter been zijn of om andere redenen zelf niet gemakkelijk naar de kerk kunnen komen kunnen zij een beroep doen op vervoer naar de kerk. Wilt u gebruik maken van vervoer naar de kerk neemt u dan contact op meteen van de diakenen.

 

Elk diaken heeft binnen de diaconie een eigen taak.  De diakenen hebben ook zitting in de kerkenraad. De diaconie vergadert één keer per zes weken en daar komen alle lopende zaken aan de orde.

 

Leden  Diaconie Gereformeerde KerkStellendam

 

Gertjan Moerkerk,voorzitter

Akkeline van Lenten,  secretaris

Annemieke Moerkerk, algemeen

Irma Teutelink, penningmeester

 

Diaconaal medewerkers:

Edwin en Hettie den Herder


Contact

Heeft u een persoonlijke vraag of een vraag  over het werk van de diaconie neemt u dan gerust contact op met een van de diakenen.

Het algemene e-mailadres van de diaconie is:  klik hier

Wilt u het werk van de diaconie steunen dan kunt u dit doen via de collecten of door direct geld over te maken naar : NL45 RABO 0361302614 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Stellendam.