Nieuws


Op dinsdag 14 mei houden we weer een gemeenteavond. De avond begint om 19.30 uur. Ook dit keer zal het beroepingswerk een groot deel van de agenda vullen. Belangrijk om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Maar ook de beleidsplannen en profielschetsen hebben min of meer hier mee te maken. Het is belangrijk om bij het beroepen te laten zien wie we zijn, waar we voor staan en wat onze plannen zijn. Het college van kerkrentmeester werkt momenteel aan een meerjarenprognose over 6 jaar m.b.t. de financien. Een flinke klus waarover misschien deze avond al iets te melden is. U bent, jong en oud van harte uitgenodigd voor deze avond. De agenda is als volgt:

1. Opening 2. Mededelingen 3. Stand van zaken beroepingswerk 4. Beleidsplan kerk 5. Beleidsplan diaconie 6. Beleidsvoornemens n.a.v. de beleidsplannen 7. Gezonde gemeente 8. Profielschets gemeente 9. Profielschets te beroepen predikant 10. Vervolgstappen 11. Rondvraag 12. Sluiting


SAMEN AAN TAFEL donderdag 16 mei

Donderdag 16 mei 2019 bent u weer van harte uitgenodigd! Heeft u zich nog niet aangemeld? Er is nog zeker de mogelijkheid…via de lijst in de hal van de kerk, of bel met Nel van der Steen: 0187 – 493029 of  per e-mail . Vanaf 17.30 uur is de inloop, het welkomstdrankje staat voor u gereed, waarna we rond de klok van 18.00 uur met de maaltijd hopen te beginnen. Als u opgehaald en thuisgebracht wilt worden, laat het ons weten! We hopen u te mogen begroeten….en SAMEN AAN TAFEL te gaan! Weet dat u welkom bent!

Met een hartelijke groet…Team S.A.T.


Adrie Bijl onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vrijdag 26 april was voor Adrie Bijl in eerste instantie een dag als vele andere. Dat veranderde nadat Henk Troost hem voor een klus naar de kerk had gelokt. Adrie, niets vermoedend, kwam in z’n dagelijkse kloffie op de fiets aan bij de kerk. Daar werd Adrie opgevangen en moest hij, zonder zijn vragen beantwoord te krijgen, z’n nette pak aantrekken. De verbazing werd nog groter toen Adrie het Forum binnenliep, daar waar familieleden en vele bekenden stilletjes op hem zaten te wachten. Adrie toonde zich zeer verrast door alle aandacht en nam met Nellie voorin plaats nabij hun kinderen en kleinkinderen. Enkele minuten later spoedde onze burgemeester mevr. Ada Grootenboer zich naar het spreekgestoelte. In haar speech prees ze Adrie om zijn verdiensten voor de samenleving en dan vooral voor de kerk. In de kerk heeft Adrie vanaf 1976 onafgebroken functies en taken gehad. Er zijn weinig taken die hij niet heeft gedaan binnen de kerk. Bijzonder is het dat Adrie decennia lang het scribawerk heeft vervuld. Verder was Adrie vele jaren actief als commissaris voor de woningbouwvereniging Beter Wonen en was hij voorzitter van het schoolbestuur van CNS Zomerland. Vanaf 1980 is Adri hulpsinterklaas op peuterspeelzaal Humpie Dumpie. Ook is hij al jaren secretaris van de KNRM Stellendam/ Ouddorp en verricht hij daar ook andere taken. Alle genoemde disciplines waren aanwezig op de bijeenkomst. Kortom, redenen te meer om een lintje uit te reiken. In naam van de koning speldde de burgemeester Adrie de medaille Lid in de Orde van Oranje Nassau op. Nellie werd verrast met een fraai boeket bloemen. Toen volgde een fotomoment. Vervolgens werd de gedecoreerde toegesproken door ds. Willem van de Griend en Ineke Dolieslager, beiden van het organisatiecomite. Beide sprekers spraken hun grote bewondering uit voor de enorme inzet en wijze waarop Adrie de vele taken en functies  binnen de kerk, waarbij humor nooit ontbrak, alle jaren inhoud heeft gegeven. Adrie heeft zijn talenten, door God gegeven, optimaal ingezet voor de opbouw van de kerkelijke gemeente en tot eer van God de Vader. Daarna was het woord aan Adrie. Hij vertelde o.a. dat hij alle vrijwilligerstaken altijd met heel veel plezier heeft gedaan. Een bijzonder woord van dank was er voor Nellie die hem alle steun en vrijheid heeft gegeven om alle werkzaamheden te verrichten. Na het officiële gedeelte volgde er een gezellige lunch voor alle aanwezigen. Een bijzonder woord van dank is er voor diverse gemeenteleden en familie van de Griend die onder de enthousiaste aansturing van Ineke Dolieslager de aanvraag en de organisatie van de onderscheiding mogelijk hebben gemaakt.


18 mei kind- en jeugdactiviteit

Na op 20 april a.s. eerst nog gezellig te gaan midgetgolven met elkaar, wil ik toch nu alvast de volgende kind- en jeugdactiviteit aankondigen: 18 mei gaan we naar het strand. Daar ligt altijd heel veel plastic, en de laatste tijd is het écht erg. We kunnen soms zelf de oorzaak niet aanpakken, daar waar de vervuiling begint. Wel kunnen we door het goede voorbeeld te geven een boel zwerfvuil voorkomen. Zelf ga ik vaak met schoongoereeoverflakkee op pad met schoonmaakacties, want het is leuk om met een groep vrijwilligers een stuk strand of wegbermen schoon te maken. Weet je wat het ook fijn maakt om zwerfafval op te ruimen? Je bent heerlijk buiten, in mooie stukken natuur, je bent goed bezig voor mens en dier en bent lekker actief. Het geeft een goed gevoel om iets goeds te doen voor de natuur. Probeer het maar eens! Ik hoop dat jullie willen meedoen aan een actie waarbij schoongoereeoverflakkee ons gaat helpen. We zorgen dat er materiaal is voor jullie, zoals grijpers, vuilniszakken en handschoenen. En een grote kar om later alles weg te brengen. We verzamelen om 12.30 uur bij de kerk, dan rijden we naar het strand (misschien aan de Brouwersdam) en dan gaan we zo’n 1,5 uur op zoek naar al die zwerfgrondstoffen die er niet horen. Ben heel benieuwd hoeveel liter we die middag gaan opruimen (een vuilniszak is ong. 50 liter). Natuurlijk zorgen we voor wat drinken en iets lekkers. Je nodigt al je vriendjes en vriendinnetjes maar uit, en hopelijk rijden er ook wat ouders of andere vrijwilligers mee die ons ook op het strand willen helpen. Iedereen is welkom! Jullie krijgen ook via de mail/ facebook en/of de app een uitnodiging. Geef je op via: e-mail


Jaarrekeningen

Dinsdag 21 mei is er gelegenheid om vragen te stellen over de jaarrekeningen 2018. Mocht u hier gebruik van willen maken geef het dan wel voor 19 mei door aan de voorzitter van het college van kerkrentmeesters (Mark Grinwis) of aan de penningmeester van de diaconie (Arjan Tanis). We willen voorkomen dat we alle koekjes bij de koffie zelf op moeten eten. Natuurlijk kunt u eventuele vragen ook eerder stellen. Ook dan graag via Mark of Arjan. Over de jaarrekening van de kerk nog een opmerking. De laatste jaren wisten we de jaarrekening steeds met een klein positief saldo af te sluiten. In 2018 is dat niet gelukt, maar dit heeft alles te maken met enkele grote investeringen die gepland waren en vanuit de reserves begroot en bekostigd konden worden. Hierbij moet u onder meer denken aan de vervanging van de beamer en de aanschaf van het huidige systeem en de veiligheidsombouw bij de radiatoren. Zonder deze investeringen zouden we ook 2018 weer met een positief saldo hebben afgesloten. Het positief saldo heeft alles te maken met de activiteiten om het tekort weg te werken, zoals rommel- en wintermarkt, containerverkoop en de garnalenactie.


Opruimers gezocht….

Welke stoere kinderen gaan met me mee zaterdag 18 mei? Jullie kunnen je nog steeds opgeven. Ik hoop op een leuke groep. Om 12.30 uur gaan we naar het strand, vertrek vanaf de kerk, en na een poosje hopen we een schoon stuk strand achter te laten en tevreden en voldaan omdat we iets goeds voor het milieu hebben gedaan, iets lekkers te nuttigen. Je ouders mogen ook mee, we zoeken verbinding in leeftijden en verbinding in zorg voor onze directe omgeving. Samen iets nuttigs doen! Ik weet, het is een wat andere invulling van een kind en jeugdactiviteit, maar eentje die bij mij past en hopelijk ook bij veel kinderen van onze gemeente en uit het dorp.

Hopelijk tot ziens!


Vrijwilligersavond

We bestaan uit vrijwilligers en een keer aandacht aan vrijwilligers is zeker op z’n plaats. In 2018 zijn we hier mee begonnen. Een ontspannen, gezellige avond waar je elkaar leert kennen en met elkaar in gesprek komt. Ook dit jaar staat deze avond gepland en wel op vrijdag 28 juni. Het duurt nog even maar je weet het vast. Ja zoals dit artikel begint: we bestaan uit vrijwilligers en we gaan er vanuit dat ieder lid ook vrijwilliger is, dus ook het niet zichtbare werk. Een paar vrijwilligers zullen de avond voorbereiden en dan Is het wel goed om te weten hoeveel vrijwilligers er komen. Ook in het volgende Kerknieuws zullen we dit nog aangeven, maar u mag zich nu al opgeven bij de scriba.


Beroepingswerk

Afgelopen week hebben de kerkenraden van Ouddorp en Stellendam een gezamenlijk overleg gehad. Natuurlijk stond het beroepingswerk centraal. Het is goed om te ervaren dat we niet met elkaar moeten maar met elkaar willen beroepen. Om als twee zelfstandige gemeenten te gaan beroepen is er een overeenkomst nodig waarin dit omschreven wordt. Deze overeenkomst en de intentieverklaring werden ondertekend. Aan de hand van de reacties op de beide gemeenteavonden hadden de Kerkenraden een concept profielschets gemaakt voor de te beroepen predikant en een concept profielschets van de eigen gemeente. Deze werden besproken en de uitdaging is nu om er een profielschets van te maken (predikant). Deze conceptprofielschetsen zullen op de komende gemeenteavond worden besproken. De colleges van kerkrentmeesters zijn aan de slag gegaan om de financiele stukken klaar te maken. Zodra dit gereed is kunnen we dit met de andere stukken opsturen om de solvabiliteit en toestemming aan te vragen om te gaan beroepen. Al jaren vermelden de intentieverklaring en de overeenkomst dat we willen onderzoeken hoe we verder kunnen samenwerken als twee zelfstandige gemeenten. Besloten is om hier de volgende gezamenlijke vergadering op terug te komen. Dit zal 8 juli worden. Voor het beroepingswerk hebben we samen met Ouddorp 1 consulent, t.w. ds. L.J. Lingen uit Middelharnis.

Beroepingscommissie

Natuurlijk krijgen we, zodra we toestemming hebben gekregen, een beroepingscommissie. We hebben besloten, dat deze uit 10 personen zal bestaan. Dus uit iedere gemeente 5 leden. Van deze 5 leden is er een lid van de kerkenraad. De opzet is dat de commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeente. Niet allemaal mannen of vrouwen en niet allemaal leden van boven de 50 jaar maar zoveel mogelijk een redelijke verdeling. De commissie zal de opdracht krijgen om op zoek te gaan naar een predikant die past binnen de opgestelde profielschets. We schatten in dat het nog even duurt voordat de commissie aan het werk kan gaan, maar mocht u belangstelling hebben dat kunt u dit al doorgeven aan de scriba.