Nieuws


Beroepingswerk :

Op 12 februari hebben de voorzitters van de kerkenraad van Stellendam en Ouddorp de beroepsbrief persoonlijk overhandigd aan ds. C.W. Hoek. Na een hartelijk welkom en een goed gesprek deelde ds. Hoek mede het beroep aan te nemen. Het moet voor de voorzitters een geweldige terugreis zijn geweest. Afgesproken werd het bericht zondag 16 februari bekend te maken. Niet alleen aan de gemeenten van Ouddorp en Stellendam maar ook aan de gemeente van Bunschoten-Spakenburg. Het hart was er vol van maar als kerkenraad moesten we de mond toch enkele dagen gesloten houden. Afgelopen zondag werd het bericht bekend gemaakt tijdens de eredienst. Zo snel hadden weinig mensen verwacht en hoewel de preek ons al enthousiast en blij had gemaakt verhoogde dit wel de blijdschap en vooral de dankbaarheid. Het gebeurt niet vaak, en hoeft ook niet, maar deze mededeling werd met applaus beantwoord. Ja, we bidden of de Heilige Geest ons als gemeenten maar ook de beroepen predikant wil leiden en inzicht wil geven. We mochten zondag maar ook nu God danken dat er binnenkort weer een predikant in onze gemeenten werkzaam mag zijn. Vrijdag 21 februari is er een eerste overleg tussen ds. Hoek en zijn vrouw met afgevaardigden van de kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters. We hopen dan ook een datum te kunnen vaststellen m.b.t. bevestiging en intrede. Officieel is hiermee het werk van de beroepingscommissie afgelopen. In een laatste vergadering, waarin het werk van de commissie door de leden geëvalueerd zal worden zullen de kerkenraden de commissie ontbinden. Maar vanaf deze plaats, en mede namens de gemeente hartelijk dank voor het werk door jullie verricht.


200 jaar kerk Stellendam

Dit jaar staan we stil bij 200 jaar kerk in Stellendam. In het Visnet, dat huis aan huis verspreid is heeft u kunnen lezen welke activiteiten er allemaal zijn. Er zijn ook een aantal gezamenlijke activiteiten vanuit de 3 kerken van Stellendam en de dorpsraad. Op zaterdag 02 mei vieren we niet alleen 200 jaar kerk maar ook 75 jaar bevrijding. We willen dit vieren met een ontbijt op de Voorstraat. God danken dat er een kerk mocht komen en nog steeds is doen we in een gezamenlijke dankdienst op zaterdag 4 juli om14.30 uur.

Tot slot willen we op zaterdag 12 september, Open Monumenten Dag, een Kerkenpad organiseren. De kerken zijn dan geopend en kunnen bezichtigd worden. Naast het gebouw kunnen we ook iets laten zien van onze gemeente en waarom wij gemeente van Jezus Christus mogen zijn. Voor het ontbijt op 2 mei en het Kerkenpad op 12 september zijn we op zoek naar mensen die willen helpen met de voorbereidingen hiervan (2 afzonderlijke activiteiten). Heeft u interesse neem dan contact op met Adrie Bijl.


Scribaat

In net laatste Kerknieuws heb ik getracht de werkzaamheden van de scriba te omschrijven. Tevens aangegeven dat ik in dit Kerknieuws nog iets zou schrijven over de “verlichting” van deze taak. Waarom verlichting. Officieel maakt de scriba deel uit van de kerkenraad en is deze ook ambtsdrager. Oftewel belijdend lid en bevestigd in het ambt. In steeds meer gemeenten zie je dat een deel van deze werkzaamheden verricht worden door een notulist(e). Deze maakt geen deel uit van de kerkenraad, hoeft geen belijdend lid te zijn maar verzorgt de notulen en eventueel andere administratieve werkzaamheden. Hierbij is dan een van de ambtsdragers scriba en heeft deze tekenbevoegdheid en kan de scriba, samen met de voorzitter, de kerk en kerkenraad naar buiten vertegenwoordigen. Het is op zich niet nieuw voor ons. Ik ben aan het begin van deze eeuw al 2 jaar notulist geweest. Je bent in dit geval dus geen ambtsdrager, wordt niet bevestigd, maar tekent wel een geheimhoudingsverklaring. Wilt u meer weten over deze taak dan wel de taak van de scriba neem gerust contact met mij op. Het zou natuurlijk geweldig zijn als ik tijdig mijn opvolger kan inwerken.

Ambtsdragers

Ook nu wil ik naast de aandacht voor het ambt van scriba ook de nodige aandacht vragen voor het ambt van wijkouderling en diaken. Neem dit nu al mee in uw gebeden, voor de gemeente, maar ook voor uzelf. Na de zomer zullen we toch voldoende ambtsdragers nodig hebben om gemeente van de Levende Heer te kunnen zijn.

Adrie Bijl.


Hey, ga je mee bowlen?


Heb je zin in een potje bowlen?
Het is op woensdag 18 maart van 14.30u-16.30u.
Kosten 2,50
Geef je op bij:
Of geef je op bij Riëtte Keijzer.
Opgeven graag voor 11 maart ivm het reserveren van de banen.
Verzamelen bij het Forum van de Gereformeerde kerk.
Kerkhoflaan 4, Stellendam.


Muziekavond

Elf mensen hebben zich opgegeven voor het uurtje ‘muziektherapie met een knipoog’. Er is nog plaats! De gekozen datum is geworden: donderdag 19 maart. Voor degenen die niet op deze datum kunnen komen, bekijken of er een mogelijk is voor een tweede keer. Tijdens de avond staan plezier, ontspanning en contact voorop.

Verloop:

– 19.00: inloop met koffie/ thee/ fris

– 19.30: start muziekuur

– 20.15: ‘bijkomen’ met koffie/ thee/fris en lekkers.

Kosten: 2,50 euro (door de meesten al betaald) en de opbrengst is voor de Kerk.

Info : Arja Cranendonk, e-mail, tel. 06-10402694.


Alpha Youth

Afgelopen oktober zijn wij (Dominee Hoolwerf, Gert, Evelien, Erwin, Irma, Willem Arie en Marjette) begonnen met de Alpha Youth avonden. Dit is de Alpha methode speciaal voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Doel was om laagdrempelige avonden te organiseren waarin de basis van het geloof en ontmoeting met elkaar centraal staat. We hebben dit gedaan door iedere dinsdagavond vanaf 17:30 uur te starten met eten met elkaar. Vervolgens gingen we in gesprek over de thema’s vanuit de Alpha methode. Zo ging het over: Wie is Jezus? Waarom is Jezus gekruisigd? Wat doen we tegen het kwaad? We verzorgden iedere keer een intro en werkvormen rond het thema om de jongeren in gesprek te krijgen over het thema en hen ook dingen te leren over het thema. Te zien is dat de jongeren al veel weten, omdat het grootste deel van de groep met het geloof is opgevoed. Dat levert ook soms hele mooie uitspraken op. Dit maakt het in gesprek zijn met de jongeren erg mooi. We zien dat de groep nader tot elkaar is gekomen in de avonden en dat we vaak dezelfde gezichten hebben terug gezien in de avonden. Dat was fijn om te zien. Doel is om met deze groep voort te bouwen. We hebben de Alpha avonden met de jongeren afgesloten door een gezellige avond met verschillende spellen en friet eten. We kijken terug op een geslaagde Alpha Youth! En: we willen de kokers en afwassers erg bedanken voor het verzorgen van het eten en het zorgen voor de schone vaat! Dit was zeer belangrijk en hadden we niet kunnen missen.

Evelien Meuzelaar.


Berichten vanuit de diaconie

40dagentijd: ‘Sta op!’

‘Sta op! Leef vanuit geloof, hoop en liefde!’

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt ’Sta op!’ Het is een aansporing, een oproep die we ook veelvuldig in de Bijbel tegenkomen. Soms als een aansporing van God naar mensen, op andere plekken als een roep van mensen onder elkaar en soms zelfs van mensen naar God. Zo roept David in Psalm 44 naar God uit: ‘Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van Uw trouw.’ ‘Sta stil!’ Maar de 40dagentijd is er óók om stil te staan. Niet om bij de pakken neer te zitten Maar wel: stil staan als een pas op de plaats om ons te bezinnen op ons leven, op onze relatie met God en op onze roeping in de wereld. Wat gebeurt er in de samenleving? De 40dagentijd is bij uitstek de periode om samen stil te staan bij onrecht en ongelijkheid in de wereld, en om op te staan voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Hoe kunnen we een bondgenoot zijn voor elkaar, dichtbij en ver weg? Neem de tijd om stil te staan bij het lijden en de gebrokenheid in de wereld. Zoek niet direct naar een oplossing, maar neem de tijd om tot je door te laten dringen wat die gebrokenheid betekent voor jouw leven, jouw geloof en ons kerkzijn. ‘Kom in beweging!’ Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid. Daarom komen we samen in actie, bieden we hoop en doen we recht aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Laten we samen opstaan om anderen tot een zegen te zijn door middel van onze tijd, aandacht, gebeden en gaven. Doe mee, kom in beweging. Sta op!

Bijeenkomsten

Stille week: 6 t/m 11 april. Op 6, 7 en 8 april zijn er bijeenkomsten van stilte en gebed

samen met de Hervormde Gemeente. En samen met de Gereformeerde Kerk Ouddorp is er op Witte Donderdag 9 april de viering van het Heilig Avondmaal in Stellendam en een dienst op Goede Vrijdag 10 april in Ouddorp.

voor straatmeisjes in Ghana’ en een ‘sta op ’actie voor volwassenen:

‘Sta op… voor arme ondernemers in ontwikkelingslanden’. Wij hopen dat jullie de acties van harte willen steunen. Sta op… geef straatmeisjes in Ghana een nieuwe kans. Ook dit jaar hebben we tijdens de 40dagentijd een spaaractie voor de kinderen. Door middel van een spaardoosje kunnen ze sparen om meisjes in Ghana een nieuwe kans te geven. De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Jonge meisjes vertrekken zelf of worden door hun ouders naar de grote stad gestuurd in de hoop om wat geld te verdienen. Helaas belandt een deel van hen op straat. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Ze leren in tien maanden tijd kleding naaien, make-up, sieraden maken of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale en medische zorg. De organisatie werkt ook aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Christy uit Ghana vertelt: “Als 3-jarige ben ik door mijn ouders verkocht aan kennissen. Toen ik ouder werd moest ik in een café werken van ‘s-morgens heel vroeg tot 12 uur ’snachts. Ik werd uitgescholden, geslagen, opgesloten. De politie vond me. Nu volg ik een opleiding tot kapster”. De spaardoosjes worden zondag 1 maart uitgedeeld en zondag 5 en 12 april mogen de doosjes worden ingeleverd. Sta op! Spaar mee en geef straatmeisjes in Ghana een nieuwe kans! Sta op… geef kleine arme ondernemers een toekomst

DROMEN WAARMAKEN MET MICROKREDIET

U heeft vast op tv wel eens de campagnevideo gezien van Asha, een Indiase vrouw die droomt van haar eigen naaiatelier. De werkelijkheid is echter hard: Asha moet nog jarenlang in een fabriek werken voordat ze haar eigen bedrijf zou kunnen starten. Om haar droom waar te maken hoeft Asha geen geld te krijgen, ze wil het lénen. Oikocredit wil haar vooruit helpen en een bedrag lenen voor de start van haar eigen bedrijfje. Onze diaconie wil ook OPSTAAN voor al die mannen en vrouwen in ontwikkelingslanden die graag een nieuw bedrijfje willen starten. Met microkrediet kunnen wij ze in staat stellen om hun dromen uit te laten komen en hun leven duurzaam te verbeteren door economisch zelfstandig te worden. Daarom gaan wij eenmalig beleggen in microkrediet via het Oikocredit Nederlands Fonds. Het is absoluut niet ons doel om geld te verdienen, eventuele rente beleggen we opnieuw. Alles komt ten goede aan de kleine ondernemers die geen toegang hebben tot ‘gewone banken’. Hoe kunt u ervoor zorgen dat het bedrag dat de diaconie gaat beleggen groter wordt? Op zondag 1 maart vertellen wij er iets over in de kerk, en krijgt u bij de uitgang een brief mee met meer informatie en een retourenvelop waarin u een gift kunt doen. Wij zijn blij met elk bedrag, hoe klein ook!

Collecte zondag 23 februari Geloven in Spangen .

Geloven in Spangen is een jonge multi-etnische christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen. De wijk Spangen is een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven. Geloven in Spangen wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen, leven en geloven van de mensen in de wijk en kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Dhr. Nico van Splunter, hij gaat regelmatig bij ons voor in een dienst, is pastor van deze gemeente. Steun mee het werk van deze jonge christelijke gemeenschap. Geloven in Spangen!

40dagentijdcollecten ‘Sta op!’

Collecte zondag 1 maart. Sta op… voor boeren in Zuid-Soedan. De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. Ze verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Zo vlak voor Biddag voor gewas en arbeid willen we ook denken aan boeren ver weg. Wij bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte aan om deze boeren en boerinnen te ondersteunen!

Collecte woensdag 11 maart.

Sta op… voor de kerk In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord is een bron van troost, bemoediging en inspiratie voor velen. Het hele jaar door willen we ons als gemeente laten inspireren door de bijbelverhalen en de (zondagse) bijeenkomsten. We hopen dat het verhaal van Gods liefde voor mensen in onze activiteiten doorklinkt en ons in beweging zet om het te delen met mensen om ons heen. Om de activiteiten in onze gemeente voor jong én oud mogelijk te maken is er geld nodig. Daarom vragen wij u op te staan en het werk van onze kerk te steunen!

Collecte zondag 15 maart

Sta op… voor slachtoffers van geweld in Nigeria. Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord- Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Mala moest toekijken bij executies. Fatima’s kinderen zijn vermoord. Pastor Marks dorp werd in brand gestoken door de terroristen van Boko Haram. In tien jaar tijd zijn 20.000 mensen vermoord en 4.000 mensen ontvoerd en zijn ruim 2 miljoen door het conflict op de vlucht geslagen. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp om trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme. Laten we deze (zon)dagen stil staan bij onze vrijheid en tegelijk opstaan voor onze naasten in Nigeria. Wij bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan! Die mensen riep om op te staan uit altijd bang zijn, altijd schuldig. Vergeving maakte ongeduldig. Hij wekt jouw voeten om te gaan. Die mensen raakte in hun pijn, verlangen werd door hem gelezen. Nabijheid is een stil genezen. Hij wil in jou bij mensen zijn. Boodschappenpakketten Plus. Met alle ingeleverde zegeltjes hebben we in totaal voor 17 boodschappenpakketten van de Plus kunnen sparen. Wat fijn dat we zo met elkaar opstaan en helpen.

Allen hartelijk dank, de diaconie.